Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Algemene Voorwaarden geldend voor kikiboo.eu:

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken
van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening
van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een
reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer
in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer
ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij
gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van
een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op
afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument
en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Kikiboo.eu
Rietlanden 28
2451ZK Leimuiden
Nederland
Telefoon: 06-16909097

Internet: www.kikiboo.eu
E-mail: info@kikiboo.com
KVK-nummer: 77742605
BTW-Identificatienummer: NL003017020B06

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar
gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op
enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden,
dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in
stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld
vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het
oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen
te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de
geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie
en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de
weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de
producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk
is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van
het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs
inclusief belastingen; de eventuele kosten van verzending; de wijze
waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van
de overeenkomst;
 de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten
van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden
berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
gebruikte communicatiemiddel;

 of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de
door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
controleren en indien gewenst herstellen;
 de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst
kan worden gesloten;
 de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
 de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.
 beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4,
tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg
de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager, meesturen:
6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij
de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt
vóór de uitvoering van de overeenkomst;
10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.
11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.
12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14
dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consument of een vooraf door de consument
aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn
herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van
het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar
maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat
de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te
sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig

zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten
minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de
overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij
de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen
ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend
bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling
zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is
gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet
alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het

herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in
het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten:
3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
6. die snel kunnen bederven of verouderen;
7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
8. voor losse kranten en tijdschriften;
9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.
10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.
11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding
te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-
tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij
het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:

5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.
8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het
product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de
consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan
doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4
weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele
verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten
voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor
eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
 De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument
akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen
recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen
kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een
termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar
te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke
wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor
rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij
de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een
vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het
einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
heeft bedongen.

Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of
vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de
consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt
tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te
allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per
maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef-
of kennismakingsperiode.
Duur
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de
overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7
werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6
lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de
overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7
dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een
klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer
uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen
worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de
consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de
door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn
kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan
de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te
melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij
de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos
vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig
is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te
worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.