Privacy Policy

Privacybeleid:
https://www.kikiboo.eu

Over ons privacybeleid
Kikiboo.eu geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening
en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is
van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Kikiboo.eu.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/07/2020,
met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden
verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder
welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden
gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en
hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft
met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Wanneer u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met
onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het
einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij
deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie
de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware: WordPress. Onze webwinkel is ontwikkeld met software
van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening
aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPressheeft
toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij
zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op
basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om
passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt gebruik van
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw

gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen.

Webhosting Strato.nl: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van
Strato.nl.
Stato.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet
voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over
het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato.nl
heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Strato.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de
diensten van Strato.nl. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van
uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato.nl heeft geen
toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.

Payment processors:
Mollie.com
Mollie.com: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze
webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.com. Deze
verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals
uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie.com heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie.com behoudt zich het recht voor
uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in
het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Mollie.com deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde
betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking
tot uw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie.com is dienstverlening waarvoor zij
derden inschakelen. Mollie.com bewaart uw gegevens niet langer dan op
grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen:
WebwinkelKeur: Wij verzamelen reviews via het platform van
WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u

verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt
deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen
koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een
toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een
review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres
met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te
nodigen om eenreview achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende
technische en organisatorischemaatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve
van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor
hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijneveneens van toepassing op de onderdelen van de
dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
PostNL: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket
bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor
het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw
naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het
geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook
aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
E-boekhouden.nl: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding
maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. Wij delen uw naam,
adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-
boekhouden.nl is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens
niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen 
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als
u via ditplatform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en
persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af

te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van
Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt
Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken
deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met
uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en
ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening.
Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt
met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet
voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken
deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment
contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de
overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden
verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze
gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn
geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek                         

In voorkomende gevallen kan Kikiboo.eu op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij
uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze
diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens
te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot
uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht
hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokken bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die
door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel
sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens
enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een
administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een
vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften
en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling
die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt
dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U
kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-
mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie
waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten
aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een

reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het
bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de
beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een
andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op
het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere
verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij
in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de
veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden egarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Kikiboo.eu. Als
u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond
dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten)
verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde
individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken
uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon
voor privacyzaken.

Cookies
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van
cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze
pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u
daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Kikiboo.eu
Rietlanden 28
2451ZK Leimuiden
Nederland T 06-16909097
E- info@kikiboo.eu
Contactpersoon voor privacyzaken:
mevr. Ambrazeviciene

Our website address is: http://babystreet.althemist.com.

Our website address is: http://babystreet.althemist.com.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]